مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
مراحل دریافت ارز دانشجویی

براساس آن چه در وب سایت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری ایران، اداره بورس و امور دانشجویان خارج از کشور، آمده است، مراحل و مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل برای دریافت ارز دانشجویی دولتی به شرح زیر است:

ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﻌﺮفی ﻧﺎﻣﻪ:

     ثبت ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎ به آدرس ww.nesha.msrt.ir
    ﭘﺲ از ﺛبت ﻧﺎم درﺳﺎﻳﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺧﻮاست‌ها ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﺧﻮاﺳﺖ گواهی اﺷﺘﻐﺎل به ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛبت و پی‌گیری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ثبت ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ:

    گواهی اﺷﺘﻐﺎل به  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺮبوط به ﺗﺮم ﺟﺎری از دانشگاه مربوطه ﻛﻪ به  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣربوﻃﻪ رﺳﻴﺪه باﺷﺪ (وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ به ﺗﺤﺼﻴﻞ) و ﻳﺎﭘﺬﻳﺮش با ﺷﺮوع دوره معتبر ﻛﻪ ﻣﻨﻘضی ﻧﺸﺪه باﺷﺪ.


     ﻛﺎرت ﻣﻌﺎفیت از ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ( وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن) و ﻳﺎ برگه ﻣﻌﺎفیت ﺗﺤﺼﻴلی


    صفحه  اول گذرﻧﺎﻣﻪ


    وﻳﺰای داﻧﺸﺠﻮیی با ﺗﺎرﻳﺦ معتبر از ﻛﺸﻮر ﻣﺮبوﻃﻪ

ﻧﻜﺎت ﻗﺎبل توجه


    نامه معرفی به بانک برای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤ‌ﺴﺎل فقط و فقط یک بار صادر میشود.


    اراﻳﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش برای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دارﻧﺪ اﻟﺰامی اﺳﺖ. داوطلبانی ﻛﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد راﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ بایستی ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ رسمی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ به آدرس اﻳﻤﻴﻞ اﻳﻦ اداره به ﻧﺸﺎنی  ezamazad@iranscholarship.net  و ﻳﺎ eshteghal.tahsil@gmail.com ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


    ناﻣﻪ ﻣﻌﺮفی به بانک به نام بانک و ﺷﻌبه  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا اﻛﻴﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌شود قبل از اﻗﺪام برای دریافت ﻧﺎﻣﻪ ابتدا به ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارزی بانک های دولتی ﻳﺎ ﺧﺼﻮصی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت بانک ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از ﭘﺮداﺧﺖ ارز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﻳک بار برای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


    معرفی نامه به بانک فقط ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺸﺠﻮیی و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر است و ﻣﻴﺰان ارز ﭘﺮداختی و ﻧﻮع ارز ( دﻻر ، ﻳﻮرو ﻳﺎ…)، ﻗﻴﻤﺖ آن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ به عهده بانک ها بوده و وزارت ﻋﻠﻮم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

گفته می‌شود بانک‌ها به ثبت نام‌های قبل از سال  نود، دلاری پرداخت نمی‌کنند. لذا دانشجویان محترم باید پس از انجام مراحل ذکر شده، اسکن پرینت ثبت نام ترم جاری را که توسط سفارت مهر شده ،به خانواده (فقط پدر یا مادر) فرستاده تا مراتب را ایشان به انجام رسانند.

لازم به یادآوری است که نباید این ارز دانش‌جویی را با ارز مسافرتی که به کلیه مسافران عازم خارج از کشور تخصیص داده می‌شود (و مقدار آن دوهزار دلار برای مسافران عادی و هزار دلار به ازای هر مسافر که با ویزای غیر از ویزای مسافرتی سفر می‌کنند است) اشتباه گرفت.جهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »اخبار مالزي
 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :Password :

NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در خارج از کشور
  • تحصیل در استرالیا
  • ایتکا
  • دهکده فضایی
  • پی سی وبلاگ
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • هنر کده

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0